SOEL logo

 

ACCA - JES

Γενικά

■ Το ΣΟΕΛ, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αποκτήσουν τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA εξεταζόμενοι μόνο σε τέσσερα (4) μαθήματα του Επαγγελματικού Επιπέδου του φορέα αυτού. Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συμμετάσχουν στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) και, αφού εξεταστούν στην Ελληνική γλώσσα στα φορολογικά και νομικά μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα στα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA θα γίνονται ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δυο φορέων ΣΟΕΛ και ACCA.

Αυτό το κοινό σχήμα εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής - ΕΛΤΕ. Συνεπώς, όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις του JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές) σύμφωνα με το Ν. 4449/2017.

Παρουσίαση συνεργασίας ΣΟΕΛ – ACCA

Στις 27/7/2009 υπογράφτηκε στο Λονδίνο συμφωνία συνεργασίας ΣΟΕΛ – ACCA για τη δημιουργία ενός Κοινού Σχήματος Εξετάσεων - Joint Examination Scheme (“JES”) στους εκπαιδευόμενους Ελεγκτές και Λογιστές στην Ελλάδα.

Στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων ΣΟΕΛ – ACCA (JES) μπορούν να συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Κολεγίων εσωτερικού ή εξωτερικού που αναγνωρίζονται από την ελληνική νομοθεσία (Υπουργείο Παιδείας). Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές Ανώτατων ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, με την προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης Σπουδών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι συμμετέχοντες σπουδαστές, αφού εξετασθούν επιτυχώς στην Ελληνική γλώσσα στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το δίκαιο (π.χ. δίκαιο εταιρειών, εργατικό δίκαιο κλπ) και τη φορολογική νομοθεσία και στην Αγγλική γλώσσα στα μαθήματα του ACCA, (όλα εκτός του F4 Corporate and Business Law και F6 Taxation, καθώς και εκείνων που θα τύχουν απαλλαγής) γίνονται ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δύο φορέων ΙΕΣΟΕΛ και ACCA.

Αυτό το Κοινό Σχήμα Εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής – ΕΛΤΕ. Συνεπώς όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις του JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές) σύμφωνα με το Ν. 4449/2017.
Με αφορμή την πρόσφατη αλλαγή του νόμου, σας εφιστούμε την  προσοχή στο εξής: απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να γίνει Νόμιμος Ελεγκτής είναι  «να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής» (περίπτωση 8 του άρθρου 33, του Ν.4170/2013, όπως τροποποιεί την περίπτωση 1 του άρθρου 6 του Ν.4449/2017).

Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος JES που εξετάζονται στην Ελληνική γλώσσα είναι τα εξής:

(γ) Φορολογία I

γ1 Φορολογικά Στοιχεία & Λογιστικό Σύστημα Ν.4308/2014 (πρώην ΚΦΑΣ).
γ2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

(ιε) Φορολογία II

ιε1 Φορολογία Φυσικών Προσώπων
ιε2 Φορολογία Νομικών Προσώπων

(δ) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο – Εργατικό Δίκαιο

δ1 Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου
δ2 Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

(η) Εταιρικό – Πτωχευτικό Δίκαιο

η1 Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικό δίκαιο
η2 Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920
και (α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Λογιστική Τυποποίηση (πρώην ΕΓΛΣ).

Η προετοιμασία για τις επαγγελματικές εξετάσεις στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα γίνεται στο ΙΕΣΟΕΛ, τις περιόδους Οκτωβρίου - Νοεμβρίου και Μαρτίου - Μαΐου κάθε έτους, με τη δημιουργία ειδικών τμημάτων.

Οι επαγγελματικές εξετάσεις στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα είναι ίδιες με εκείνες του Ν. 4449/2017 και διενεργούνται από το ΣΟΕΛ.

Αιτήσεις εγγραφής στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Εφιστούμε την προσοχή σας στις διαφορετικές τιμές που ισχύουν για τα εξέταστρα του ACCA ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής δήλωσης των μαθημάτων (χαμηλότερες τιμές για πρώιμη υποβολή, υψηλές για καθυστερημένη υποβολή).

Προτείνεται λοιπόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη εγγραφή τους στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων.

Οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ για τα ελληνικά Νομικά και Φορολογικά μαθήματα καθώς και το ύψος των παραβόλων συμμετοχής σε αυτές καθορίζονται με ανακοίνωση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του ΣΟΕΛ, στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ (www.soel.gr) και δημοσιεύεται σε δύο (2) αθηναϊκές εφημερίδες τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξή τους (Ιούνιο και Δεκέμβριο εκάστου έτους).

Σας ενημερώνουμε ότι για κάθε σπουδαστή του Κοινού Σχήματος Εξετάσεων (JES) που δεν εργάζεται στον Ελεγκτικό χώρο και δεν έχει Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ πρέπει να προσκομίζονται στο ΣΟΕΛ ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής (Registration Form) και τα απαιτούμενα από το ACCA δικαιολογητικά, (www.accaglobal.com) και τα ακόλουθα :

  • Το έντυπο «Στοιχεία Μελών Κοινού Σχήματος» συμπληρωμένο
  • επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολεγίου ή βεβαίωση εγγραφής της οικείας Σχολής
  • δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους αστυνομικής ταυτότητας και
  • αποδεικτικό κατάθεσης των 40€ της εγγραφής

Επίσης, παρακαλούμε όπως υπενθυμίζετε στα μέλη / σπουδαστές σας ότι το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους πρέπει να έχει καταβληθεί η ετήσια συνδρομή και στους δύο (2) φορείς.
Αναλυτικότερα, 40€ για το ΣΟΕΛ και £83 (λίρες Αγγλίας) για το ACCA.

H καταβολή της ετήσιας συνδρομής για το ΣΟΕΛ μπορεί να γίνεται είτε στο Ταμείο του ΣΟΕΛ (Καποδιστρίου 28, Αθήνα) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.30 πμ έως τις 15.30 μμ είτε με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα

 

IBAN

Alpha Bank

8020 8020 0200 1001 246

GR 380 140  8020 8020 0200 1001 246

Εθνική

129/48035907

GR 94 0110 1290 0000 1294 8035907

EFG Eurobank

02600620000150200840163

GR 89 026 0062 0000 150200 840163

Στην περίπτωση της τραπεζικής κατάθεσης, παρακαλείστε να στέλνετε το καταθετήριο, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας στο φαξ : 210-38.25.159.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Δέσποινα Λέκκα στο τηλέφωνο 210 – 38.91.428 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για πληροφορίες σχετικά με το ACCA ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα: www.accaglobal.com ή στο τηλέφωνο ++44(0)141 582 2000.

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Γενικά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για σπουδαστές: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για μέλη: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόγραμμα προετοιμασίας – εξετάσεων ΣΟΕΛ

Η προετοιμασία για τις επαγγελματικές εξετάσεις στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα γίνεται στο ΙΕΣΟΕΛ, τις περιόδους Οκτωβρίου - Νοεμβρίου και Μαρτίου - Μαΐου κάθε έτους, με τη δημιουργία ειδικών τμημάτων.

Όσον αφορά στα τμήματα προετοιμασίας για τα ελληνικά Νομικά και Φορολογικά μαθήματα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ.

Πιστοποιημένοι φορείς εκπαίδευσης για τα μαθήματα του ACCA


ALTIUM TRAINING

 Address: 260-262 Kifissias Avenue, 152 32 Athens, Greece

Tel No.  +30 210 6899000

Fax No.  +30 210 6846855

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

web: http://www.altiumtraining.gr/


GLOBAL TRAINING


Address: 265 Mesogeion Avenue,  154 51 Athens, Greece

Tel No. +30 210- 6722868

Fax No. +30-210-6729629

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

web: http://www.globaltraining.org


STUDY SMART

Address: 54 Aigialeias Street ,15125 Marousi Athens,Greece

Tel. No: +30211-4113235

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

web: http://www.studysmart.gr

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk