SOEL logo

 

Ανακοίνωση επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2020
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ


ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2020 
Σας γνωστοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2020 στα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξεταστικά κέντρα: ΑΘΗΝΑ: Καποδιστρίου 28, τηλ. 2103891400 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γιαννιτσών 31 & Ι. Καρυοφύλλη, τηλ. 2310502980 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων & Φραγκιαδάκη 1, τηλ. 2810313164.

Διευκρινίζεται ότι: οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ έναντι του κορωνοϊού (COVID-19) με όλα τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα και κανόνες ασφαλείας (θερμομέτρηση, απόσταση μεταξύ των εξεταζόμενων, καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και αιθουσών πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου, φυσικό αερισμό του χώρου, παροχή απολυμαντικών και μασκών).

Στην περίπτωση που λόγω των μέτρων αυτών δεν μπορέσουν να καλυφθούν, σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των γνωστικών αυτών αντικειμένων στα παλαιότερα μέλη του ΣΟΕΛ και ΙΕΣΟΕΛ. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για την ακύρωση της συμμετοχής τους στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων.

Χρόνος διεξαγωγής: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως και Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 (αναλυτικό πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.soel.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του Δεκέμβριου 2020 έχουν:

• Τα μέλη του ΣΟΕΛ καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (παραγρ. 1α του άρθρου 7 του Ν. 4449/2017) και επιθυμούν να εξεταστούν.
• Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (Joint Examination Scheme), το οποίο διοργανώνεται από το ΣΟΕΛ και το ACCA, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών (Accredited Membership Program) το οποίο διοργανώνεται από το ΣΟΕΛ και το ICAEW, για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1(α)]
(γ1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014 [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]
(γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]
(δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιδ)]
(δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιε)]
(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ια) και (ιβ)]
(η2) Ειδικές διατάξεις Ν. 4548/2018 [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ια) και (ιβ)]
(ιε1) Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]
(ιε2) Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων [άρθρο 9 Ν. 4449/2017 § 1 (ιγ)]

Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές γραπτές εξετάσεις του άρθρου 13 του Ν. 4449/2017 έχουν όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ελληνικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν τις ίδιες ημέρες και ώρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα του Δεκεμβρίου 2020 στα ανωτέρω αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα (α2, γ1,γ2, δ1,δ2, η1, η2, ιε1 και ιε2).

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τα θέματα κοινά. Κατ’ εξαίρεση για άτομα με ειδικές ανάγκες διενεργούνται προφορικές εξετάσεις, μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από αίτημα του υποψηφίου, το οποίο κατατίθεται με την αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις και συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική γνωμάτευση περί της αδυναμίας ή δυσχέρειας συμμετοχής του στις γραπτές εξετάσεις.
Τα μέλη του ΣΟΕΛ πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία του ΣΟΕΛ μέχρι 30.9.2020. Οι εκπαιδευόμενοι του ΙΕΣΟΕΛ πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα παρακολούθησής τους.

Τα παράβολα των εξετάσεων Δεκεμβρίου 2020 για κάθε γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Η΄15/4/4.11.2015 συνεδρίαση του ΕΣ, έχουν ως εξής:
Γνωστικά αντικείμενα Παράβολα Εξετάσεων

Γνωστικά αντικείμενα

Παράβολα Εξετάσεων

- Γνωστικά αντικείμενα υπ’ αριθμ. α1, β1, θ, ια, ιβ, ιγ και ιστ

60 €

- Υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα (υπ’ αριθμ. α2, β2, γ1, γ2, δ1, δ2, ε, στ1, στ2, ζ1, ζ2, η1, η2, ι1, ι2, ι3, ι4, ιδ1, ιδ2, ιε1, ιε2)

45 €

 
Οι συμμετέχοντες στις ειδικές γραπτές εξετάσεις του άρθρου 13 του Ν. 4449/2017, θα καταβάλουν παράβολο 120€ για κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Τα εξέταστρα (παράβολα) δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται σε περίπτωση απουσίας από τις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.soel.gr.
- είτε ατομικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
- είτε από «εντεταλμένο χρήστη» τον οποίο μπορεί να ορίσει η εταιρία ορκωτών ελεγκτών.
Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 στις 16:00 και θα θεωρούνται ΕΓΚΥΡΕΣ μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής (παράβολα) μέσα στην προθεσμία υποβολής.

Προσοχή: τα μαθήματα στα οποία έχει δοθεί απαλλαγή δε δηλώνονται στις εξετάσεις. Πληρώνεται μόνο το αντίστοιχο παράβολο.
Οι εξεταζόμενοι εφοδιάζονται από το ΣΟΕΛ με:
• ειδικές σφραγισμένες κόλλες για τις εξετάσεις και για πρόχειρο όταν χρειάζεται
• αριθμομηχανή (computer), εφόσον είναι απαραίτητη για τις εξετάσεις
• σχέδιο λογαριασμών, όπου είναι απαραίτητο
ενώ θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους του ΣΟΕΛ ή την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Απαγορεύεται η χρήση κοινού μολυβιού ή στυλό άλλου χρώματος.

Στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων:
- Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν.4308/2014 - Φορολογία 1
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) - Φορολογία 1
- Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Φ.Π.) - Φορολογία 2
- Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ν.Π.) - Φορολογία 2
θα χορηγείται για χρήση κατά τις εξετάσεις ο αντίστοιχος Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να φέρουν μαζί τους στο έδρανο ή παραπλεύρως αυτού οποιοδήποτε αντικείμενο, βιβλίο, σημειώσεις, χαρτί έστω και λευκό, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.
Για τα λοιπά (εξεταστέα ύλη, τρόπος βαθμολογίας, απουσία από τις εξετάσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά σ’ αυτές κ.λπ.) θα λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς.Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020
 Ο Πρόεδρος
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνημμένα:
1. Πρόγραμμα Επαγγελματικών Εξετάσεων
2. Οδηγίες Διεξαγωγής των Επαγγελματικών Εξετάσεωνπροβολή όλων των ανακοινώσεων